اعضای کمیته اجرائی

مدیر اجرائی: دکتر کامران فردوسی

دبیرخانه کنگره: ناهید کریمی- ندا رحیمی –  زینب قاسمی – فرشید خالقی – سید جهانگیر طیبی- محمد سلطانی

طراح و پشتیبان سایت : رویا نورایی