محل برگزاری کنگره :   تهران ، مرکز  همایش های بین المللی رازی