لینک های مفید:

سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir/


سامانه جامع آموزش مداوم جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور

http://www.ircme.ir


ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور

www.ircmelms.ir


شرکت تهران کاررسا

http://karrasa.ir/