مانده تا روز همایش

توجه************توجه
داوری مقالات انجام شد ، 30 مقاله به صورت پوستر و 6 مقاله به صورت سخنرانی تایید شد ، جهت نمایش اسامی نتایج داوری لطفا کلیک نمایید.

لینک مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی

لینک مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر