مکان برگزاری کنگره :تهران ، مرکز همایشهای بین المللی رازی

تاریخ برگزاری کنگره:1-3 آذرماه 1397


مانده تا روز همایش